Privacybeleid

Cookie policy

Cookie policy

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe de cookievoorkeuren kunnen worden beheerd. Lees hieronder meer over ons privacybeleid over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website naar behoren te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar deze moet worden verbeterd.

Waarom gebruiken wij cookies?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website first-party cookies en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens. De cookies van derden die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u omgaat met onze website, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden.

Welke cookies gebruiken we?

Essentieel: sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsbedreigingen te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten aan uw winkelmandje toevoegen en veilig afrekenen.
Statistieken: deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en analyseren hoe goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.
Functioneel: Dit zijn de cookies die helpen bij bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud van de website op sociale mediaplatforms.
Voorkeuren: deze cookies helpen ons uw instellingen en browsevoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.

Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren instellen?

Mocht je besluiten om jouw voorkeuren te willen wijzigen, dan kan je dat steedsdoen onderaan deze pagina. Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen.

privacy

Ons privacybeleid

Tomfin BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en doet het nodige om
deze te beschermen volgens de normen aangegeven in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Vanwege volledige transparantie met haar leden heeft Tomfin daarom een beleid
geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerkingen zelf, het doel ervan
alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Algemene Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie
vervangt.

1. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers
Tomfin BV gevestigd te Waterstraat 216, 9040 Gent-Sint-Amandsberg, met ondernemingsnummer BE0708946967 (hierna: Tomfin), bepaalt
welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook met welk doel en via welke middelen.
Bijgevolg is Tomfin de verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de AVG.
Tomfin heeft de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Tomfin wijst er wel op dat u ook zelf verantwoordelijk bent voor uw privacy online, zoals
bijvoorbeeld het geheimhouden van uw wachtwoord.

Tomfin doet beroep op een aantal verwerkers voor ICT-technische ondersteuning en
hostingdoeleinden, voor administratieve doeleinden en voor analytische doeleinden. Tomfin
heeft gezorgd voor de nodige contractuele afspraken met haar verwerkers, om zo te voorzien
in eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Een doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische
Ruimte (EER) kan slechts plaatsvinden naar landen waarvan de
Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft vastgesteld dat zij eenzelfde passend
beschermingsniveau bieden of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover Tomfin de
nodige contractuele afspraken heeft gemaakt met deze verwerker, rekening houdende met de
standaardbepalingen zoals opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

2. Juridische basis
De verwerking van de persoonsgegevens is rechtmatig daar de verwerking:
– Werd toegestaan door de betrokkene;
– Noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
– Noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust.

3. Het verzamelen van gegevens
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt
door de verwerkingsverantwoordelijke voor het onderhouden van relaties met u en indien aan
de orde voor het verwerken van uw bestellingen.
Tomfin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van de diensten, de website
en/of omdat u deze gegevens zelf aan Tomfin verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Tomfin verwerkt:
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens over uw activiteiten op de website
– Gegevens over uw surfgedrag op de website
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een bericht achter te laten via het contactformulier, in correspondentie en telefonisch.

4. Doel van het verwerken van persoonsgegevens
Tomfin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder(s);
– het telefonisch of via e-mail contact opnemen indien dit nodig is om de
dienstverlening te kunnen uitvoeren;
– het informeren over wijzigen van diensten en producten;
– het afleveren van goederen en/of diensten;
– het verbeteren van de website en/of het aanbod van producten en diensten;
– het afstemmen van de producten en diensten op uw voorkeuren;
– het naleven van wettelijke verplichtingen.

5. Bewaren van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om de goede uitvoering van de
overeenkomst te verzekeren. Tomfin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en
verwerkt, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

Indien u ons louter contacteert voor een vrijblijvende inlichting of demo, zullen uw gegevens slechts 2 jaar bewaard worden. Plaatst u bij ons een bestelling, dan zijn wij genoodzaakt uw gegevens te bewaren minstens gedurende de geldende wettelijke bewaartermijnen en/of minstens gedurende de loop van de wettelijke verjaringstermijnen, afhankelijk van welke van beide termijnen het langste is.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Tomfin neemt de bescherming uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Indien u het idee hebt dat uw gegevens toch onvoldoende beveiligd
zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tomfin via info@tomfin.be.

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Op basis van de AVG, heeft u recht op een duidelijke, volledige en makkelijk te begrijpen
informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt de volgende rechten uitoefenen door contact op de nemen met Tomfin via
info@tomfin.be. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een
geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het
adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. U krijgt binnen 1 maand na het
ingediende verzoek, antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de
verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden
worden verlengd. Indien Tomfin kan aantonen dat uw verzoek duidelijk ongegrond of
buitensporig is, mag Tomfin dit verzoek negeren. Tomfin mag hiervoor een vergoeding
aanrekenen voor de administratieve kost om gevolg te geven aan dit verzoek.

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten:
Recht op informatie
U heeft recht op informatie over het verzamelen, bewerken, delen, bewaren en beveiligen van
uw persoonsgegevens.
Recht op inzage
U mag op elk moment vragen om de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden in te
kijken. U dient hiervoor wel uw identiteit te kunnen bewijzen. U heeft het recht om hiervan
een kopie te maken en na te gaan of de persoonsgegevens die over u verzameld worden
correct zijn. Tomfin mag een redelijke vergoeding aanrekenen voor extra kopieën van
deze persoonsgegevens. Deze mag niet meer bedragen dan de administratieve kost hiervan.

Recht op verbetering
U mag op elk moment uw persoonsgegevens laten aanpassen indien u merkt dat deze
onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing
U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) te laten verwijderen,
indien geen geronde reden meer bestaat om deze gegevens te verwerken.

Recht op beperking
U heeft het recht om een beperking van de gegevensverwerking te verkrijgen in een in de
AVG bepaald aantal gevallen. Indien u het recht verkrijgt, worden de gegevens slechts
verwerkt wanneer daar toestemming voor is bekomen.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om
redenen die verband houden met uw specifieke situatie. In dat geval zal de
verwerkingsverantwoordelijke de verwerking staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde
gronden zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U bent in staat om uw persoonsgegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor andere
diensten.

Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden
U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig geautomatiseerde
beslissing. Dit zijn beslissingen die u zonder enige menselijke tussenkomst aanzienlijk
kunnen treffen of juridische gevolgen kunnen hebben.

8. Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waardoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld,
worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van deze
autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de
bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde
functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplicht karakter van deze
informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

9. Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst
te ontvangen, stuurt u een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@tomfin.be.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van
iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon of personen
oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor bovengenoemde situaties.

10. Klachten
Indien u een klacht zou hebben omtrent de verwerking van uw gegevens, kan u deze indienen
bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de
Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie, verwijst BeeMate u naar
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

11. Contact
Voor vragen, productinformatie, informatie over de diensten of informatie over de website
zelf van Tomfin kunt u zich richten tot:
Tom Verbeken,
info@tomfin.be